top of page

Privacy verklaring Praktijk Sylvia Verheijden

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AGV).

Doel van verwerking persoonsgegevens

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht, opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat behalve uw naam, geboortedatum, geslacht, adresgegevens en verzekeringsgegevens ook aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en gegevens die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

 

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens,

 • er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

 

Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

 

De gegevens uit uw dossier kunnen, indien noodzakelijk, ook voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar, waaaronder ook eventueel mijn waarnemer.  Dit gebeurt alléén met uw expliciete toestemming.

 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.

 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intervisie / intercollegiale toetsing.

 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een faktuur kan opstellen.

 • Indien partijen, in het kader van een goede dienstverlening, toegang nodig hebben tot elektronisch opgeslagen gegevens, zoals bijvoorbeeld een administratiekantoor of ICT dienstverlener, zal ik wettelijk verplichte verwerkersovereenkomsten opstellen, waarin verwerkt is tot welke gegevens zij toegang hebben en tot welke niet. 

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

 

Privacy op de Zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u, indien van toepassing, deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar. Dit zijn:

 • Uw naam, adres en woonplaats

 • uw geboortedatum

 • de datum van de behandeling

 • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld 'psychosociaal consult’

 • de kosten van het consult

Verwerking bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

In mijn intakeformulieren vraag ik naar bijzondere of gevoelige persoonsgegevens. Dit heeft als doel:

- uw vraag en omstandigheden helderder te maken,

- het in een intake gesprek mogelijk te maken om sneller tot de kern te komen

- om een zo goed mogelijke inschatting te kunnen maken welke behandeling het meest geschikt is voor u.

Bewaartermijn

De gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) wordt vereist, 15 jaar bewaard.

 

Beveiliging

Uw gegevens worden digitaal beveiligd opgeslagen. 

Van de opgeslagen gegevens wordt regelmatig een back-up gemaakt, om te voorkomen dat de gegevens bij een calamiteit verloren gaan.

 

Recht van inzage, aanpassing of verwijdering

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U ontvangt om die reden na elk consult een verslag. Daarnaast heeft u het recht om evt. eerder gegeven toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens door Praktijk Sylvia Verheijden en u heeft het recht van gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van u bezit in een computerbestand naar u, of een andere door u genoemde organisatie of persoon te sturen.

 

Bescherming persoonsgegevens en klachtafhandeling

Uiteraard neem ik de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en zal ik passende maatregelen nemen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen te voorkomen. Hebt u ondanks dat toch vragen of klachten omtrent uw privacy of de manier waarop ik met uw gegevens omga? Neemt u in alle gevallen contact met mij op. Mocht ik uw klacht niet naar tevredenheid behandelen en komen we er samen niet uit, dan wijs ik u op de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

bottom of page